За активно старење
ка друштву за све генерације

Документација

На основу Закона о удружењима ("Службени гласник РС" бр. 51/09), Чл. 12. и 78. Закона о удружењима, акта о оснивању Геронтолошког друштва Србије бр. 10-212-161/73 од 24.04.1973. године и члана 9. Статута ГДС-а бр. 0 000075 115951 од 04.05.2010, Скупштина Геронтолошког друштва Србије, на седници одржаној 05.04.2011. год. усвојила

СТАТУТ ГЕРОНТОЛОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Чл. 1.

Геронтолошко друштво Србије (у даљем тексту: ГДС) је стручно-научно и социјално–хуманитарно, добровољно, невладино и непрофитно удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева унапређења геронтолошке научне мисли и стручне праксе, подстицања друштвено одговорне бриге о старијим људима и доприноса развоју науке и примене научних достигнућа у области старења и старости.
Област остваривања циљева ГДС-а је унапређење геронтолошке научне мисли и стручне праксе, подстицање друштвено одговорне бриге о старијим људима и допринос развоју науке и примене научних достигнућа у области старења и старости.

Чл. 2.

Циљеви ГДС-а су:
 1. да подстиче теоријски рад и стручно-истаживачку делатност ради превенције и раног откривања, ублажавања и санирања тешкоћа са којима се сусрећу старији људи,
 2. да подстиче развој геронтологије као науке и њену примену у свим областима праксе од значаја за старе људе, ради унапређивања односа међу људима и хуманизације животних услова у старости,
 3. да развија, унапређује и афирмише геронтолошку мисао и праксу у свим областима геронтологије,
 4. да шири геронтолошку свест и морал у друштвеној заједници,
 5. да врши утицај на све друштвене структуре које учествују у доношењу закона и прописа који се односе на област геронтологије ради свеобухватније заштите и бриге о старим људима,
 6. да успоставља разне облике повезивања и сарадње са организацијама, институцијама, установама, удружењима и другим правним и физичким лицима у земљи и иностранству које се баве старијом популацијом,
 7. да подстиче оснивање општинских (градских), регионалних и покрајинских геронтолошких друштава и пружа им саветодавну помоћ;
 8. да као члан делује у оквиру међународне мреже геронтолошких друштава и различитих међународних организација,
 9. да иницира и подстиче младе и друге на стручно усавршавање у области геронтологије, њихово ангажовање у добровољном и хуманитарном раду са старијим људима,
 10. да обавештава јавност и медије о природи старења и старости, проблемима и потребама старијих људи из свих области друштвеног и економског живота (медицина, социјални рад и заштита, психологија, права, социологија, култура, образовање, економија и др.).

Чл. 3.

Ради остваривања својих циљева, ГДС нарочито:
 1. израђује истраживачке пројекате, елаборате, анализе и врши истраживања у којима се обрађују и сагледавају аспекти старења и старости;
 2. организује, само или у заједници са другим организацијама и институцијама, стручно - научне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације из области геронтологије и геријатрије, студијска путовања у земљи и иностранству. О завршавању различитих облика оспособљавања, ГДС издаје одговарајуће сертификате;
 3. окупља и мотивише чланове, волонтере и друге, ради остваривања програмских циљева и задатака, подстиче и стручно помаже оснивање и рад општинских (градских), регионалних и покрајинских геронтолошких друштава;
 4. објављује књиге и друге геронтолошке публикације, размењује информације и публикације и објављује стручне резултате у домаћим и иностраним часописима и публикацијама, у складу са законом;
 5. сарађује са герононтолошким друштвима других земаља и као члан делује у оквиру међународних геронтолошких организација и асоцијација;
 6. подржава учешће чланова ГДС-а на стручним и научним скуповима у земљи и иностранству;
 7. сарађује са одговарајућим органима, организацијама, удружењима и установама у области старења и старости, као и са средствима информисања,
 8. предузима и друге мере и активности;

Чл. 4.

Назив ГДС-а је: „Геронтолошко друштво Србије“
Назив ГДС-а на енглеском језику је: „Gerontological Society of Serbia“
Седиште ГДС-a је у Београду.
ГДС је основано 30. марта 1973. године у Београду. 
ГДС делује на територији Републике Србије.

Чл. 5.

ЧЛАНСТВО

Члан ГДС-а може бити свако лице које има интересовања за стручни и научни рад из области геронтологије, као и за рад са старима и за старе, које прихвата циљеве и Статут ГДС-а, поднесе пријаву за учлањење Управном одбору ГДС-а и редовно плаћа чланарину.
Чланови ГДС-а могу бити: редовни, помажући (чланови донатори) и почасни чланови.
Редовни члан ГДС-а може бити лице које се бави неким од аспеката који обухватају питања и проблематику старења и старости и прихвата циљеве и Статут ГДС-а.
Помажући члан (донатор) ГДС-а може постати правно или физичко лице које изрази жељу да поклоном, прилогом, завештањем имовине и на други начин, допринесе стварању материјалних предуслова за рад ГДС-a.
За почасног члана ГДС-а проглашава се лице које је дало посебан допринос развоју геронтолошке мисли и праксе и развоју и деловању ГДС-а.
Почасни члан ГДС-а може бити изабран за почасног председника ГДС-а. Одлуку о томе доноси Скуштина, на образложени предлог Управног одбора. Општинска (градска), регионална и покрајинска геронтолошка друштва, установе и друга правна лица могу бити колективни члан ГДС-а.
ГДС води регистар чланова, чију садржину утврђује Управни одбор ГДС-а.

Чл.6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у ГДС-у може престати због неактивности члана и неплаћања чланарине дуже од једне године, непоштовања одредаба Статута и нарушавања угледа ГДС-а.
Одлуку о престанку чланства у ГДС-у доноси Управни одбор када настану околности из Чл. 6, став 3 Статута, коју, уз писано образложење, доставља члану.
Члан коме је престало чланство у ГДС-у може упутити жалбу Скупштини ГДС-а.

Чл. 7.

Редовни члан ГДС-а има право да:
 1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева ГДС-а;
 2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа ГДС-а;
 3. бира и да буде биран у органе и радна тела ГДС-а;
 4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима ГДС-а.
Члан је дужан да:
 1. активно доприноси остваривању циљева ГДС-а;
 2. учествује, у складу са својим интересовањима, у активностима ГДС-а;
 3. плаћа чланарину;
 4. обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Чл. 8.

II ОРГАНИ ГДС-а: СКУПШТИНА, УПРАВНИ ОДБОР, ЗАСТУПНИК И НАДЗОРНИ ОДБОР

Чл. 9.

СКУПШТИНА

Скупштину чине сви редовни чланови ГДС-а и представници колективних чланова (општинска-градска, регионална и покрајинска геронтолошка друштва, установе и др.).
Ако ГДС има више од 100 редовних чланова, Скупштина ГДС-а ће, на основу одлуке, утврдити структуру и начин избора представника у Скупштини.
На Скупштину се позивају представници помажућих чланова (донатори), почасни председници и почасни чланови ГДС-а, који учествују у расправи, али без права одлучивања.
Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о времену и месту одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина врши следеће послове:
 1. доноси План и Програм рада;
 2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 3. усваја друге опште акте ГДС-а;
 4. бира и разрешава чланове Управног и Надзорног ГДС-а;
 5. разматра и усваја, најмање једном годишње, Извештај о раду Управног одбора и других органа и тела;
 6. разматра и усваја Финансијски план и Извештај;
 7. одлучује о висини чланарине за следећу годину;
 8. проглашава почасне председнике и почасне чланове ГДС-а и одлучује о додељивању признања за допринос у остваривању циљева и задатака ГДС-а;
 9. одлучује о жалбама чланова;
 10. одлучује о статусним променама и престанку рада ГДС-а;
 11. одлучује и о другим питањима од значаја за рад ГДС-а.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада ГДС-а неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Чл. 10.

УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор је извршни орган ГДС-а, који се стара о спровођењу циљева удружења утврђених овим Статутом.
Управни одбор има пет (5) чланова које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири (4) године и могу се поново бирати на исту функцију. Чланови Управног одбора могу бити лица која се истичу у активностима значајним за геронтолошку мисао и праксу.

Управни одбор из реда својих чланова бира:
 • председника,
 • потпредседника и
 • секретара.

Чл. 11.

ЗАСТУПНИК

Заступник ГДС-а је Председник Управног одбора, који је истовремено и Председник ГДС-а и руководи радом Управног одбора и Скупштине.
Заступник ГДС-а заступа ГДС у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Потпредседник и Секретар Управног одбора ГДС-а овлашћени су да, у одсуству Заступника ГДС-а, заступају ГДС и потписују сва финансијска и новчана документа у име ГДС-а, о чему одлуку доноси Управни одбор.

ЧЛ. 12.

Управни одбор:
 1. руководи радом ГДС-а између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева ГДС-а.;
 2. организује редовно обављање делатности ГДС-а;
 3. одређује замену Заступника ГДС-а у случају његове одсутности;
 4. доноси одлуку о пријему у чланство и престанку чланства у ГДС-у;
 5. предлаже и припрема писано образложење предлога Скупштини о проглашавању почасних председника ГДС-а и почасних чланова ГДС-а;
 6. поверава посебне послове појединим члановима;
 7. доноси финансијске одлуке;
 8. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом, или на предлог најмање пет (5) чланова ГДС-а, и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 9. утврђује предлог општих аката које доноси Скупштина и других материјала за Скупштину;
 10. доноси општа акта (правилнике, пословник и др), одлуке, закључке, и препоруке из своје надлежности;
 11. именује и разрешава главног и одговорног уредника часописа „Геронтологија“ и других издања на мандатни период од четири (4) године, са правом реизбора на још један узастопни мандатни период,
 12. именује и разрешава чланове Редакционог одбора часописа на мандатни период од четири (4) године, са правом реизбора на још један узастопни мандатни период;
 13. утврђује број и састав секција и комисија, именује и разрешава чланове секција и комисија и других тела;
 14. одлучује о избору стручних тимова за израду елабората, пројеката, студија и других програмских задатака ГДС-а;
 15. утврђује предлог финансијског плана, завршног рачуна и програма рада и усваја извештај о раду;
 16. прати и анализира појаве, стања и проблеме у заштити старијих лица, утврђује ставове и мишљења о законским прописима и документима значајним за старе људе;
 17. стара се о организацији стручних скупова и едукација из области геронтологије;
 18. припрема седнице Скупштине и стара се о спровођењу одлука, закључака и препорука Скупштине;
 19. поставља, када се за то укаже потреба, вршиоце дужности у органима и радним телима ГДС-а, до одржавања Скупштине;
 20. организује сарадњу са одговарајућим организацијама, службама, институцијама и средствима информисања, помаже у активностима општинских (градских), регионалних и покрајинских геронтолошких друштава;
 21. прати и анализира рад стручне службе ГДС-а (уколико се створе услови да се иста формира), одлучује о потреби заснивања и раскида радног односа у стручној служби, у складу са одговарајућим општим актима;
 22. утврђује цену публикација ГДС-а и висину дневница и награда;
 23. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из Члана 25, став 2, Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника ГДС-а за тај поступак;
 24. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи ГДС-а.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Чл. 13.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор контролише финансијско пословање ГДС-а и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три (3) члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири(4) године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој Скупштини ГДС-а.

Чл. 14.

Рад ГДС је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима ГДС-а, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, преко средстава јавног информисања, стручних и научних скупова и едукација, и на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активностима ГДС-а подносе се члановима на седници Скупштине ГДС-а.

Чл. 15.

Ради остварења својих циљева, ГДС успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и оганизацијама у земљи и иностранству.
ГДС може приступити међународним удружењима и организацијама за заштиту старих, о чему одлуку доноси Скупштина ГДС-а.

Чл. 16.

III ДРУГИ ОБЛИЦИ ДЕЛОВАЊА ГДС-а

Ради подстицања научног и стручног рада и обавештавања јавности о научним и стручним достигнућима геронтологије, ГДС издаје часопис „Геронтологија“.
У циљу информисања чланства и шире јавности о активностима ГДС-а и пропагирању својих циљева и задатака, ГДС може издавати и друге публикације од значаја за геронтологију и ГДС.
Управни одбор ГДС-а именује, и разрешава, главног и одговорног уредника, председника и пет (5) чланова Редакционог одбора на мандатни период од четири (4) године и ближе уређује рад Редакционог одбора. Секретар ГДС-а је стални члан Редакционог одбора по службеној дужности. Председник Редакционог одбора може бити још једном именован на ту функцију по истеку мандата, а чланови Редакционог одбора на још два узастопна мандатна периода.

Чл. 17.

ГДС по правилу сваке четврте године организује Геронтолошки Конгрес.
Управни одбор ГДС-а именује Почасни, Програмски и Организациони одбор Конгреса.
ГДС може да организује и друге стручне и научне скупове.

Чл. 18.

ФИНАНСИРАЊЕ ГДС-а

ГДС прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Чл. 19.

ГДС прибавља средства продајом својих публикација, односно обавља привредну делатност: 22110- издавање часописа, књига, брошура и других публикација.
ГДС може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Чл. 20.

ГДС прибавља средства и од котизације за семинаре, конгресе, стручне и научне скупове, едукације и друге облике образовања из области старости и старења и заштите старих, као и од израда пројеката, елабората, експертиза и истраживања.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева ГДС-а, укључујући и трошкове редовног рада ГДС-а и сопствено учешће у финансирању одређњних пројеката.

Чл. 21.

ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

ГДС води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

Чл. 22.

ОДГОВОРНОСТ И ОБАВЕЗЕ ГДС-а

За своје обавезе ГДС одговара целокупном својом имовином.
Чланови ГДС-а и органа ГДС-а могу лично одговарати за обавезе ГДС-а, ако поступају са имовином ГДС-а као да је у питању њихова имовина, или злоупотребе ГДС као форму незаконите или преварне сврхе.

Чл. 23.

КОРИШЋЕЊЕ ИМОВИНЕ ГДС-а

Имовина ГДС-а може да се користи једино за остваривање његових статутарних циљева.
Имовина ГДС-а не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа ГДС-a, запосленима или са њима повезаним лицима.
Повезаним лицима сматрају се лица која су као таква утврђена у погледу забране расподеле добити ГДС-а.
Одредбе става 1. и 2. овог члана не односе се на давање пригодних примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева ГДС-а (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.

Чл. 24.

СТРУЧНА СЛУЖБА ГДС-а

За обављање финансијских, администртивно - техничких и других послова, у складу са законом и Статутом, ГДС (уколико се створе материјално-технички услови) формира Стручну службу ГДС-а. Координатор свих послова у Служби, као и извршилац и организатор већег броја стручних и других послова, је Секретар ГДС-а.
Права, обавезе и одговорности запослених у стручној служби уређују се Правилником о раду стручне службе ГДС-а. Запослени за свој рад добијају плату, у складу са законом, а секретар месечну надокнаду, чији износ утврђује Управни одбор ГДС-а.

Чл. 25.

Обављање стручних финансијских и административно-техничких послова, у случајевима када Служба није у могућности да их благовремено и успешно обави, може се поверити другој организацији - агенцији или појединцу са којима се склапа Уговор о обављању ових послова.
Одлуку о ангажовању и склапању уговора доноси Управни одбор.

Чл. 26.

За посебан допринос у раду на извршавању програмских и ванредних задатака, Управни одбор одобрава исплату једнократне новчане награде једном или већем броју чланова ГДС-а, запосленом раднику стручне службе или другом ангажованом лицу.
Предлог и одлуку о висини награде лицу (лицима) које добија награду доноси Управни одбор.

Чл. 27.

Заслужним члановима ГДС-а, другим појединцима, организацијама, установама и институцијама, ГДС додељује признања и награде ГДС-а или их предлаже за доделу друштвених признања.
Признање се може доделити за научни допринос у геронтологији, за популаризацију геронтолошке мисли и праксе и за посебно ангажовање и допринос у раду ГДС-а, његових органа и тела.
Предлог о додели признања утврђује Управни одбор а одлуку доноси Скупштина ГДС-а.
Признања се уручују на редовној Скупштини ГДС-а, 1. октобра - Међународни дан старих, или на Конгресу ГДС-а.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Чл. 28.

ГДС престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева ГДС-а, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Чл. 29.

У случају престанка рада ГДС-а, имовина ГДС-а пренеће се на Министарство рада и социјалне политике Републике Србије.

Чл. 30.

Поступак доношења Статута, његових измена и допуна, започиње сопственом иницијативом Управни одбор, или на предлог најмање пет (5) чланова ГДС-а.
По прибављеном мишљењу и сугестијама од стране предлагача, Управни одбор припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање.
Статут, измене и допуне Статута доноси Скупштина јавним гласањем. Статут, измене и допуне Статута, је усвојен ако је за предлог гласало две трећине присутних чланова Скупштине.

Чл.31.

ГДС има печат округлог облика у којем је у горњој половини исписано ћирилицом: „Геронтолошко друштво Србије“, у доњој половини „Gerontological Society of Serbia“, а у средини: „Београд“.
ГДС има симбол визуелног идентитета (цртеж): столетно дрво са светлим деблом и гранама у тамном кругу, што симболизује дуговечност, снагу, укорењеност и саборност.

Чл. 32.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Чл. 33

Статут ГДС-а ступа на снагу даном усвајања, тј. даном уписа у Регистар удружења при Агенцији за привредне регистре.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут ГДС-а бр. 0 000075 115951 од 04.05.2010.

У Београду,
05. 04. 2011.
Председавајући Скупштине ГДС-а,
Милош Немањић
Back to top