01. mart: Svetski dan nulte tolerancije diskriminacije

Svetski dan nulte tolarancije prvi put je obeležen 1. marta 2014. godine,
obeležava se sa ciljem da se promovišu principi nediskriminacije, socijalnog
uključivanja i poštovanja različitosti.

Ovaj dan obeležava se kroz razne aktivnosti širom sveta, kao i skretanjem pažnje
javnosti putem medija o načelima Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, ali i
podizanjem svesti o važnosti borbe protiv diskriminacije, borbe za ravnopravnost i
stvaranja boljeg okruženja.

Diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili nekoj grupi na osnovu
nekog njihovog ličnog svojstva, što za posledicu ima nejednakost u šansama da
ostvare ustavom i zakonom zagarantovana prava.

Gerontološko društvo Srbije na današnji dan podseća da je važno i da je svačije
osnovno pravo da živi dostojanstveno i jednako u zajednici i da samim tim ne treba
da tolerišemo bilo kakav oblik diskriminacije. Svi smo rođeni kao jednaki i tako treba i
da živimo.
Ejdžizam (diskriminacija na osnovu godina) osim rasizma i seksizma, je najrašireniji
oblik diskriminacije. Posmatranje starijih kao tereta za društvo i sisteme socijalne i
zdravstvene zaštite je diskriminacija; odbijanje zapošljavanja starijih radnika je
diskriminacija; osporavanje učenja novih veština i znanja je dikriminacija; obraćanje
starijih kao da su deca, patrnalistički stav je diskriminacija.
Diskriminacija na osnovu godina je često i multiplikator, već postojeće diskriminacije
po drugim svojstvima.

Na današnji dan treba da se zamislimo i da budemo svesni da diskriminišući
starije danas mi u stvari diskriminišemo sebe u budućnosti.