„Ljudska prava starijih su i naša prava: Diskriminacija starijih u društvu i u medijima“ Webiner

gerontolosko drustvo srbije webinar, februar

Gerontološko društvo Srbije organizovalo je 28. februara Webinar pod nazivom „Ljudska prava starijih su i naša prava: Diskriminacija starijih u društvu i u medijima“ U cilju podizanja znanja i informisanosti o starenju kao fenomenu, kao i koliko je važno ulagati u svoju starost kako pre, tako i kada ona dođe.

Na konferenciji panelisti su bili:

Natasa todorovic, starenje, predsednica, gerontolosko drustvo srbije webinar, vojvodina

Nataša Todorović, psiholog, predsednica Gerontološkog društva Srbije i stručni saradnik Crvenog krsta Srbije, Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Jagoda Vještica, viša savetnica u instituciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana

Istraživanje diskriminacije, ejdžizma i predrasuda prema starijima ima kratku istoriju u odnosu na ostale predrasude. Međutim, do sada dostupni podaci nam govore da te predrasude postoje, da su višestruke i da ljudi često imaju kontradiktorne stavove prema starijim osobama. Nekada su predrasude kulturološki povezane sa strahom od starenja i smrti, i sa mobilnošću starijih, sa pogrešnim shvatanjem da su teret društvu, a ne da su resurs. Stereotipi o starenju su sveobuhvatni i zahvataju sve segmente društva. Ejdžizam je široko rasprostranjen u institucijama, u zakonima i politikama širom sveta. Pandemija COVID-19 imala je razoran uticaj na starije osobe. Međugeneracijska solidarnost mora biti kamen temeljac u našim naporima da se oporavimo.

Brankica jankovic, gerontolosko drustvo srbije webinar, vojvodina

Ejdžizam se odnosi na stereotipe (kako mislimo), predrasude (kako se osećamo) i na kraju diskriminacija (kako se ponašamo) usmeren je ka ljudima na osnovu njihovog uzrasta, odnosno godina. Može biti institucionalna, interpersonalna ili samousmerena (internalizovana).

Institucionalni ejdžizam se odnosi na zakone, pravila, društvene norme, politike i prakse institucija koje nepravedno ograničavaju mogućnosti i sistematski stavljaju pojedince u nepovoljniji položaj zbog njihovih godina.

Interpersonalni ageizam nastaje u interakcijama između dvoje ili više pojedinaca, dok se samousmereni ejdžizam javlja kada je ejdžizam internalizovan i okrenut protiv sebe.

pokrajinski ombudsman, gerontolosko drustvo srbije webinar, vojvodinaU borbi protiv straosne diskriminacije Svetska zdravstvena organizacija preporučuje tri strategije:

Strategija 1: Politika i zakon – Politike i zakoni se mogu koristiti za smanjenje starosne diskriminacije, jer mogu smanjiti starosnu diskriminaciju i nejednakost i unaprediti pristup ljudskim pravima. Jačanje politika i zakona u cilju borbe protiv ejdžizma može se postići usvajanjem novih instrumenata na lokalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou i modifikovanjem postojećih instrumenata koji dozvoljavaju starosnu diskriminaciju. Ova strategija zahteva mehanizme sprovođenja kao i uvođenje nezavisnih tela i institucija na nacionalnom i međunarodnom nivou kako bi se obezbedilo efektivno sprovođenje politika i zakona koji se bave diskriminacijom, nejednakošću i ljudskim pravima.

Jagoda Vjestica, gerontolosko drustvo srbije webinar, vojvodinaStrategija 2: Obrazovne intervencije – Obrazovne intervencije za smanjenje ejdžizam treba da bude uključene u sve nivoe i tipove obrazovanja, od osnovne škole do univerziteta, i u formalnom i neformalnom obrazovnom kontekstu. Obrazovne aktivnosti pomažu u poboljšanju empatije, razbijaju pogrešne predstave o različitim starosnim grupama i smanjuju predrasude i diskriminaciju pružanjem tačnih informacija.

Strategija 3: Intergeneracijske intervencije – treba unaprediti ulaganja u međugeneracijsku saradnju, koja ima za cilj podsticanje interakcije između ljudi različitih generacija. Takavi kontakti i međugeneracijska susretanja mogu smanjiti predrasude i stereotipe. Međugeneracijske intervencije su najefikasnije intervencijama za smanjenje starosne diskriminacije. Važno je i izveštavanje medija, jer ono oblikuje javnost, pa je potrebno ulagati u edukaciju novinara i urednika o značaju promovisanja pozitivnih primera međugeneracijske solidarnosti.

Webinar Gerontolosko drustvo Srbije, pokrajinski ombudsman, poverenica za ravnopravnost, natasa todorovic

Ukoliko želite da pogledate ceo webinar, to možete učiniti klikom na link:

https://www.youtube.com/watch?v=FrE8T_3Ming

Leave a Comment

Your email address will not be published.