Gerontološko društvo Srbije na 72 Kongresu psihologa Srbije

U periodu od 29. maja do 1. juna 2024. godine u Sokobanji održan je 72 Kongres psihologa Srbije pod nazivom “Različitosti i krize-Psihologija pred izazovima savremenog društva”. Na kongresu je predsednica Gerontološkog društva Srbije Nataša Todorović predstavila rad na temu “Starije osobe u vanrednim i kriznim situacijama: izazovi i mogućnosti“

Glavne preporuke ovog rada su:

Izuzetna je važnost pristupa zasnovanog na ljudskim pravima.

Veoma je bitno imati u vidu heterogenu prirodu starije populacije i obilje različitih faktora koji čine nečiju ranjivost i mogu stvoriti dodatne prepreke za ostvarivanje prava.

Borba protiv ejdžizma i predrasuda na svim nivoima:

  • Individualni nivo gde sami humanitarni radnici mogu da imaju predrasude u pogledu starosti i starijih osoba i da to utiče na njihov rad, što dovodi do toga da starije osobe dobijaju neadekvatne, nejednake ili na neki drugi način neoptimalne usluge i tretman.
  • Strukturni nivo: Uključivanje starijih osoba u izmenu postojećih javnih politika i kreiranje novih je minimalni uslov da se osigura da su oni na pravi način uključeni u politike prikupljanja podataka i planiranja, kao i operativnog upravljanja i izveštavanja. Njihove potrebe i kapaciteti će tek tada biti u potpunosti prepoznati.

Sistematsko prikupljanje, raščlanjivanje i analiza podataka su ključni za planiranje adekvatnog odgovora.

Jaz između nivoa usvojene politike i nivoa njene implementacije treba da nestane.

Treba shvatiti moć, ali i ograničenja modernih informacionih i komunikacionih tehnologija.

Mentalno zdravlje starijih osoba u vanrednim situacijama ne treba zanemariti jer će verovatno imati veliki uticaj na njihov ukupni zdravstveni status i pristup podršci.

Rizik od zlostavljanja starijih se povećava u vanrednim situacijama i svest o ovome treba da bude ugrađena u proces planiranja.